wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia

30 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1139 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia Rozporządzenie w Załączniku nr 1 ustala tereny, na...

Nowelizacja przepisów dotyczących audytu eneregtycznego i remontowego

18 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 879 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Rozporządzenie dokonuje...

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

18 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 471 opublikowana została ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Ustawa wprowadza m.in. zmiany w ustawie Prawo budowlane, dotyczące: art.9 – doprecyzowując wymogi, jakie powinny być spełnione po spełnieniu określonych warunków zamiennych; w stosunku do budynków...

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

12 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 421 opublikowana została ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ustawa wprowadza m.in. dodanie art. 5a, ustalającego wsparcie w wysokości 50 % kosztów poniesionych przez inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w przypadku wykonania dodatkowego połączenia...

Utworzenie Ministerstwa Rozwoju

21 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2291 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.

Kompetencje Ministra Rozwoju

19 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2261 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju. Zgodnie z § 1 ust. 2 Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej: 1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 2)...

Kolejne zmiany w ustawie Prawo budowlane

8 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2170 opublikowana została ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa m.in. zmienia brzmienie ust. 4 w art. 13 : 4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej „Wodami Polskimi”, ustala przebieg granic obszarów dorzeczy, granic regionów...

Kolejne zmiany w ustawie Prawo budowlane

8 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2166 opublikowana została ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. W ustawie m.in. dodaje się w tytule V dział VI dotyczący administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie zakazu wprowadzania do obrotu kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej...

Zmiany w sposobie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobie znakowania ich znakiem budowlanym

8 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2164 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. W rozporządzeniu m.in. dodaje się w § 3 ust. 2 w brzmieniu: 2. Ocena...

liczba artykułów: 256, wyświetlane artykuły: 51 -60