wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

5 maja 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 956 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii Rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem 20 maja 2022 r.

Rozporządzenie MRiT w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

31 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 715 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie Rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 kwietnia 2022 r.

Kolejna zmiana Prawa budowlanego

3 lutego 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 258 opublikowana została Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Na mocy ustawy zmieniającej w ustawie Prawo budowlane dodano art.36a w brzmieniu: Art.36a. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych...

Zmiana Warunków Technicznych dla budynków

2 lutego 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 248 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie łagodzi wymagania przeciwpożarowe dla przewodów wentylacyjnych poprzez dodanie w § 267 ust. 1a i 1b. Zgodnie z...

Zmiany w zakresie i formie projektu budowlanego

10 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2280 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Na mocy § 1 rozporządzenia zmieniającego w § 15 w ust. 1 skreślono wymóg poświadczenia przez projektanta za zgodność z oryginałem kopii...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach

10 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2276 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

liczba artykułów: 254, wyświetlane artykuły: 1 -10