wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejna zmiana ustawy Prawo budowlane

23 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1768 opublikowana została ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw Ustawa w art. 4 wprowadza zmiany uzupełniające w ustawie Prawo budowlane w odniesieniu do procedury związanej z uzyskiwaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych poprzez...

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

5 maja 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 956 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii Rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem 20 maja 2022 r.

Rozporządzenie MRiT w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

31 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 715 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie Rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 kwietnia 2022 r.

Kolejna zmiana Prawa budowlanego

3 lutego 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 258 opublikowana została Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Na mocy ustawy zmieniającej w ustawie Prawo budowlane dodano art.36a w brzmieniu: Art.36a. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych...

Zmiana Warunków Technicznych dla budynków

2 lutego 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 248 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie łagodzi wymagania przeciwpożarowe dla przewodów wentylacyjnych poprzez dodanie w § 267 ust. 1a i 1b. Zgodnie z...

liczba artykułów: 256, wyświetlane artykuły: 1 -10