warunki techniczne

aktualny tekst Warunków Technicznych

Aktualne Warunki Techniczne tekst jednolity

Tekst jednolity zawiera przypisy dotyczące daty wejścia w życie kolejnych zmian oraz uchyleń przepisów, co pozwala na jego praktyczne użytkowanie na potrzeby przygotowania inwestycji, jak i realizacji procesu budowlanego, w tym w celu ustalenia aktualnej podstawy prawnej wymagań w sprawach wszczętych a niezakończonych, kiedy:

  1. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów,
  2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także, gdy
  3. toczy się postępowanie sądowe dotyczące spełnienia przepisów obowiązujących na dzień sporu.


Tekst jednolity uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690), które weszło w życie 16 grudnia 2002 r. oraz zmiany wprowadzone:

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas