wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejne zmiany w ustawie Prawo budowlane

22 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2320 opublikowana została ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawa wprowadza w art. 75 zmiany w ustawie Prawo budowlane, mające wpływ na procedurę egzaminacyjną dotyczące terminu egzaminu związanego z nadawniem uprawnień budowlanych. Przepisy ustawy w odniesieniu do art. 75 wchodzą w życie z dniem 1 lipca...

Zmiana Warunków Technicznych dla budynków

24 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2351opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dodano § 329a, który tworzy przepisy epizodyczne w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej...

Zmiana przedmiotu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

1 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2127 opublikowana została ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmieniająca m.in. wprowadza, na mocy art. 1 pkt 1, zmianę tytułu ustawy na następujący: Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji...

Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego

18 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1609 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Nowe rozporządzenie dokonuje podziału projektu budowlanego na projekt architektoniczno-budowlany i techniczny, utrzymując, jak dotychczas, oraz doprecyzowując część stanowiącą projekt...

Zmiana Warunków technicznych dla budynków

18 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1608 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie wprowadza zmiany w § 2 ust. 1 mające na celu rozszerzenie delegacji warunków technicznych. Dodaje się wymóg...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia

30 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1139 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia Rozporządzenie w Załączniku nr 1 ustala tereny, na...

Nowelizacja przepisów dotyczących audytu eneregtycznego i remontowego

18 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 879 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Rozporządzenie dokonuje...

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

18 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 471 opublikowana została ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Ustawa wprowadza m.in. zmiany w ustawie Prawo budowlane, dotyczące: art.9 – doprecyzowując wymogi, jakie powinny być spełnione po spełnieniu określonych warunków zamiennych; w stosunku do budynków...

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

12 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 421 opublikowana została ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ustawa wprowadza m.in. dodanie art. 5a, ustalającego wsparcie w wysokości 50 % kosztów poniesionych przez inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w przypadku wykonania dodatkowego połączenia...

liczba artykułów: 242, wyświetlane artykuły: 31 -40