Grupy Robocze

struktura GR

Na potrzeby realizacji dyskusji eksperckiej, prowadzonej na rzecz rozwoju przepisów techniczno-budowlanych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) dokonano podziału tematycznego prac ekspertów poprzez zakwalifikowanie do odpowiednich grup roboczych, utworzonych w oparciu o układ działów rozporządzenia. Z uwagi na złożoność i współzależność wymagań w zależności od bieżących potrzeb dyskusji eksperckiej powoływane są zespoły tematyczne w ramach poszczególnych grup roboczych, a także międzygrupowe.

 
Grupy robocze image/svg+xml
 
GR1 image/svg+xml
 
GR2 image/svg+xml
 
GR3 image/svg+xml
 
GR4 image/svg+xml
 
GR5 image/svg+xml
 
GR6 image/svg+xml
 
GR7 image/svg+xml
 
GR8 image/svg+xml

GR1 Zagospodarowanie Działki Budowlanej

 • Efektywne wykorzystanie działki budowlanej a koszty spełniania wymagań; Wpływ rozwoju zrównoważonego na sytuowanie budynku na działce budowlanej; Ochrona interesu osób trzecich, a zagospodarowanie działki budowlanej; Wpływ procedury stosowania odstępstw od przepisów, a możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania

Zespoły tematyczne:

 • ds. wymagań zagospodarowania działki budowlanej

Przewodnicząca Grupy Roboczej

GR2 Wyposażenie Techniczne Budynków

 • Systemy instalacyjne a zasadność istniejącego podziału wymagań dla poszczególnych instalacji; Rozwiązania innowacyjne, postęp techniczny a aktualność wymagań dla instalacji, w tym określonych w PN przywołanych w Warunkach Technicznych; Wyposażenie techniczne budynków jako wyznacznik standardu budynku; Zabezpieczenia techniczne i zarządzanie bezpieczeństwem w budynku

Zespoły tematyczne:

 • ds. wymagań dla instalacji fotowoltaicznej
 • ds. wymagań dla instalacji domofonowej i dzwonkowej
 • ds. wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych
 • ds. wymagań dla instalacji odgromowej i przepięciowej
 • ds. wymagań dla instalacji elektrycznej
 • ds. wymagań dla urządzeń ograniczających przepięcia
 • ds. wymagań dla instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • ds. wymagań dla instalacji elektrycznej, telekomunikacyjnej
 • ds. wymagań dla pomieszczeń z paleniskami
 • ds. wymagań dla instalacji ogrzewczych i gazowych
 • ds. wymagań dla sygnalizacji alarmowo-przyzywowej na potrzeby opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi
 • ds. wymagań dla instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
 • ds. wymagań dla izolacji cieplnych
 • ds. wymagań dla palenisk i przewodów kominowych
 • ds. izolacji przewodów c.w.u., c.o., wentylacji i klimatyzacji oraz chlodu
 • ds. wymagań dla urządzeń gromadzących energię
 • ds. wymagań dla pomieszczeń przeznaczonych do gromadzenia energii

Przewodniczący Grupy Roboczej

GR3 Bezpieczeństwo Konstrukcji i Użytkowania

 • Nowe technologie a bezpieczeństwo konstrukcji; Wpływ stosowania rozwiązań technicznych na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania; Zarządzanie ryzykiem awarii systemów technicznych a bezpieczeństwo konstrukcji budynków

Zespoły tematyczne:

 • ds. wymagań dla sygnalizacji alarmowo-przyzywowej na potrzeby opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi
 • ds. wymagań dla lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych, balustrad, okien, w tym dachowych
 • ds. wymagań dla urządzeń oświetleniowych w zakresie ograniczenia iluminacji
 • ds. wymagań dla lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych
 • ds. wymagań energetycznych i przepisów powiązanych dla okien, drzwi, bram i ścian

Przewodniczący Grupy Roboczej

GR4 Bezpieczeństwo Pożarowe

 • Wady i zalety regulowania przepisów ppoż. dotyczących budynków w różnych aktach prawnych; Bezpieczeństwo pożarowe budynków a nakłady finansowe niezbędne do jego uzyskania; Możliwość stosowania rozwiązań alternatywnych a procedura odstępstw od przepisów

Zespoły tematyczne:

 • ds. wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych
 • ds. wymagań dla instalacji odgromowej i przepięciowej
 • ds. wymagań dla instalacji elektrycznej
 • ds. wymagań dla instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • ds. wymagań dla pomieszczeń z paleniskami
 • ds. wymagań dla instalacji ogrzewczych i gazowych
 • ds. wymagań dla lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych, balustrad, okien, w tym dachowych
 • ds. wymagań izolacyjności cieplnej i akustycznej oraz klas odporności ogniowej dla ścian
 • ds. wymagań dla palenisk i przewodów kominowych
 • ds. wymagań dla pomieszczeń przeznaczonych do gromadzenia energii
 • ds. wymagań energetycznych i przepisów powiązanych dla okien, drzwi, bram i ścian

Przewodniczący Grupy Roboczej

GR5 Higiena i Zdrowie

 • Aktualne wymagania dotyczące higieny i zdrowia, a jakość środowiska wewnętrznego; Kosztami ochrony użytkowników budynków oraz osób trzecich przed zagrożeniami dla higieny i zdrowia ludzi; Konsekwencje możliwych zagrożeń dla higieny i zdrowia ludzi a koniecznością zmiany wymagań


GR6 Racjonalizacja Użytkowania Energii

 • Racjonalizacja użytkowania energii w świetle aktualnego standardu energetycznego budynków; Optymalizacja kosztowej racjonalizacji użytkowania energii; Możliwości stosowania rozwiązań alternatywnych a procedura odstępstw od przepisów

Zespoły tematyczne:

 • ds. wymagań dla lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych, balustrad, okien, w tym dachowych
 • ds. wymagań izolacyjności cieplnej i akustycznej oraz klas odporności ogniowej dla ścian
 • ds. wymagań dla lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych
 • ds. wymagań dla izolacji cieplnych
 • ds. izolacji przewodów c.w.u., c.o., wentylacji i klimatyzacji oraz chlodu
 • ds. wpływu wymagań energetycznych na spełnienie innych wymagań WT
 • ds. wymagań dla urządzeń gromadzących energię
 • ds. wymagań energetycznych dla okien (w tym naświetli i świetlików) oraz drzwi
 • ds. wymagań energetycznych i przepisów powiązanych dla okien, drzwi, bram i ścian
 • ds. wpływu wymagań energetycznych na warunki spełnienia wymagań higieniczno-zdrowotnych w zakresie dostępności światła dziennego i nasłonecznienia

GR7 Środowisko i zasoby naturalne

 • Zagadnienia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pózń. zm.) w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych rozumianych jako: ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce, trwałość obiektów budowlanych praz wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców i materiałów wtórnych.

Zespoły tematyczne:

 • ds. wpływu wymagań energetycznych na warunki spełnienia wymagań higieniczno-zdrowotnych w zakresie dostępności światła dziennego i nasłonecznienia

Przewodnicząca Grupy Roboczej

GR8 Ochrona Przed Hałasem i Drganiami

 • Kwestie wynikające z ustaleń Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pózń. zm.) w zakresie ochrony przed hałasem a także drganiami w szczególności z uwagi na hałas odbierany przez użytkowników budynków lub otoczenia w celu stworzenia odpowiednich warunków życia i zapewnienia odpowiedniego komfortu w ramach każdej ze sfer korzystania z budynku.

Zespoły tematyczne:

 • ds. wymagań w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami

Przewodniczący Grupy Roboczej

Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas