warunki techniczne

normy krajowe

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Jednym z istotnych, jak nie najważniejszych przykładów wiedzy technicznej są Polskie Normy (PN).

PN jest normą o zasięgu krajowym, przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną przez Polski Komitet Normalizacyjny, powszechnie dostępną, oznaczoną na zasadzie wyłączności - symbolem PN. Do 31 grudnia 1993 r. stosowanie PN było obowiązkowe i pełniły one rolę przepisów. Nieprzestrzeganie postanowień PN było naruszeniem prawa. Od 1 stycznia 1994 r. stosowanie PN jest dobrowolne, przy czym do 31 grudnia 2002 r. istniała możliwość nakładania obowiązku stosowania PN. Od 1 stycznia 2003 r. stosowanie PN jest już całkowicie dobrowolne.

Obecnie zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169, poz. 1386, z późn. zm.) Polskie Normy mogą być powoływane  w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim, co oznacza, że ustalenia norm stają się wymaganiem. W 2004 r. przywrócono w Warunkach Technicznych wykaz norm powołanych w rozporządzeniu, który ostatnio został zaktualizowany rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 239, poz. 1597) i częściowo rozporządzeniem MT,BiGM z dnia 5 lipca 2013 r.  w tej samej sprawie (Dz. U. poz. 926). Przywoływanie PN w rozporządzeniach ministrów nie skutkuje nałożeniem obowiązku stosowania PN, ponieważ jest to niezgodne z regułami legislacyjnymi - akt prawny niższego rzędu nie może zmieniać postanowień aktu wyższego rzędu.

Od chwili podpisania układu akcesyjnego z UE Polski Komitet Normalizacyjny zajmuje się przede wszystkim wprowadzaniem do PN Norm Europejskich, które są ważnym elementem harmonizującym jednolity rynek europejski. Szczególną rolę w normalizacji europejskiej pełnią Europejskie Normy zharmonizowane. Europejskie normy zharmonizowane wspomagają legislację w ramach tzw. Nowego Podejścia, ale ich stosowanie jest całkowicie dobrowolne.

Pola zainteresowań Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki:

  1. Aktualność przywoływanych w Warunkach Technicznych Polskich Norm w stosunku do zachodzącego ciągłego procesu rozwoju techniczno-technologicznego,
  2. Wpływ procesu ustanawiania Polskich Norm na rozwój wiedzy technicznej,
  3. Wpływ działań harmonizacyjnych na proces legislacyjny dotyczący przepisów techniczno-budowlanych.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas