wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Uchwalenie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Sejm na posiedzeniu w dn. 16 września 2011 r. uchwalił ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej...

Rozporządzenie Ministra Gospodarki ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

W Dzienniku Ustaw Nr 189 pod pozycją 1126 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie...

Projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Do Senatu RP trafił uchwalony w dniu 31 sierpnia 2011 r. przez Sejm projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (druk Senatu nr 1367). Ustawa w art. 1 reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę albo do przeniesienia na...

Rozporządzenie RM ws. zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw

W Dzienniku Ustaw nr 181 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw. Przyjęcie rozporządzenia stanowi realizację delegacji określonej w art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie...

Nowa wersja projektu zmian rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

W BIP Ministerstwa Infrastruktury została opublikowana nowa wersja projektu zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który w dn. 19 sierpnia 2011 r. został ponownie przekazany do konsultacji społecznych. Obecny projekt w sposób zasadniczy modyfikuje pierwotną propozycję (więcej czytaj o niej...

Zmiana definicyjna w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy

W Dzienniku Ustaw nr 173 pod pozycją 1034 ukazało się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków...

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Przyjęte przez Radę Ministrów w dn. 16 sierpnia 2011 r. założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przewidują w kontekście podnoszenia efektywności energetycznej dalsze zaostrzanie standardów w stosunku do nowych budynków. Ponadto dokument zapowiada podejmowanie działań zmierzających do jak najpowszechniejszego wprowadzania budynków pasywnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej

W BIP Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej, opracowany na podstawie delegacji z art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551). Projekt rozporządzenia...

Zmiana ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

W Dzienniku Ustaw nr 161, poz. 966 opublikowana została ustawa z dn. 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Nowelizacja ustawy wprowadza m.in. wykaz prac legislacyjnych w miejsce dotychczasowych sześciomiesięcznych programów prac legislacyjnych oraz rozszerza wykaz o założenia projektów ustaw. W odróżnieniu do wykazu prac...

Raport NIK o utrzymaniu i użytkowaniu budynków

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w dn. 25 lipca 2011 r. raport pokontrolny „Informacja o wynikach kontroli prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych”. Celem kontroli NIK było dokonanie oceny realizacji przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych zadań z zakresu utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych, będących w gminnym...

liczba artykułów: 169, wyświetlane artykuły: 151 -160