wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

W dniu 7 lutego 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 181 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo...

Zmiany w harmonogramie prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zaktualizowało 23 stycznia 2013 r. harmonogram prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Zmiany w harmonogramie KKPB polegają na: uwzględnieniu w terminarzu spotkań, w ramach działań nowozdefiniowanej Części II Ocena dotychczasowych projektów zmian – wysłuchania autorów- założenia do tez projektu...

Zrównoważone budownictwo w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki - Dynamiczna Polska 2020

Rada Ministrów przyjęła 15 stycznia projekt uchwały w sprawie „Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki - Dynamiczna Polska 2020”. W ramach Wzrostu efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców został określony cel 3.2. Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz...

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

11 stycznia 2013 r. w Monitorze Polskim pod pozycją nr 15 ukazało się obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Obwieszczenie zostało wydane na mocy art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn.zm.). W...

Zmiana rozporządzenia ws. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku

11 stycznia 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 45 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i...

Zmiana rozporządzenia ws. przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej

11 stycznia 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 47 ukazało się rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną...

Harmonogram prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

5 grudnia 2012 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało harmonogram prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego na lata 2012-2014. W ramach prowadzonych działań przewiduje się: 1. Wykonanie prac analityczno-studialnych, 2. Dokonanie oceny projektów zmian Prawa budowlanego, 3. Przygotowanie tez do projektu Kodeksu budowlanego, 4. Prace...

Nowelizacja Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

22 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1289 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Skutkiem nowelizacji WT2012 jest wprowadzenie nowego rozdziału 8a – „Instalacja telekomunikacyjna”...

Rozporządzenie MG ws. przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

9 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1227 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Rozporządzenie zostało wydane na mocy delegacji zwartej w art. 19 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn.zm.)....

Uzupełnienie wykazu prac legislacyjnych MTBiGM

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało Uzupełnienie Nr 4 wykazu prac legislacyjnych w części dotyczącej rozporządzeń. Ministerstwo przewiduje wydanie sześciu rozporządzeń na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.) – ze względu na potrzebę zmiany działu administracji rządowej...

liczba artykułów: 193, wyświetlane artykuły: 121 -130