wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowy tekst jednolity ustawy - Prawo budowlane

29 listopada 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1409 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 października br. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy - Prawo budowlane. Poprzedni tekst jednolity został opublikowany w 2010 r.

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej

27 listopada 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1392 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej. Do zadań Pełnomocnika, zgodnie z § 2 pkt 7 rozporządzenia, należy opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na prace...

Powołanie nowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

27 listopada 2013 r. w Dzienniku Ustaw ukazały się dwa akty kompetencyjne związane z powołaniem nowego resortu Infrastruktury i Rozwoju: - pod pozycją 1390 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, - pod pozycją 1391 –...

Tekst jednolity rozporządzenia MI ws. przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

14 października 2013 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1210 ukazał się tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość...

Projekt tez Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przyjęła 18 września 2013 r. projekt tez Kodeksu urbanistyczno-budowlanego wraz z uzasadnieniem. Koncepcja zmiany Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, w tym budynki, została przedstawiona w Dziale VI Realizacja inwestycji, Rozdziale 4 Budowa. Zgodnie z ustaleniami pkt 435-437: • Minister właściwy do...

Tekst jednolity rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

24 września 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1129 ukazał się tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z § 4 ust.1 dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu...

Zmiana warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

4 września 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1018 ukazało się rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1018). W...

Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne

27 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 984 ukazała się ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizująca wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) w art. 3, między innymi w odniesieniu do: - w pkt 20 wprowadzono nową definicję...

Publikacja zmiany rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

13 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 926 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Projekt rozporządzenia MTBiGM ws. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (wersja 8 lipca 2013...

liczba artykułów: 193, wyświetlane artykuły: 101 -110