wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane

27 marca 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 443 opublikowana została kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza między innymi następujące zmiany w ustawie zasadniczej: w art. 3 dokonano zmiany dwóch definicji pojęć „obiektu budowlanego” i...

Akty wykonawcze do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał akty wykonawcze do ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków : rozporządzenie z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. poz. 247) – [1], rozporządzenie z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i...

Tekst jednolity ustawy o wyrobach budowlanych

2 lipca 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 883 ukazał się tekst jednolity ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z późn.zm.)

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

30 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 867 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Nowelizacja wprowadza zmiany w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r....

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie

27 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 858 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Zawężony został zakres obowiązywania rozporządzenia, który zgodnie z § 2 otrzymał...

Nowe rozporządzenie MPiPS w sprawie stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy

23 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 817 ukazało się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Rozporządzenie w Załącznikach nr 1 i 2 ustala wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych...

Nowe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

2 lipca 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 888 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki...

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

27 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 856 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków...

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków został skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (zobacz update poniżej). Projekt ten stanowi tylko częściowe wdrożenie art. 11-18 i 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej...

liczba artykułów: 206, wyświetlane artykuły: 101 -110