działania SNB

publikacje SNB

Bezpieczeństwo budowlane w normalizacji jako czynnik nowoczesności budownictwa

Wśród materiałów I Europejskiego Forum Normalizacyjnego znalazł się referat Pani Anny Sas-Micuń, Głównego Eksperta SNB. 

W opracowaniu dokonano oceny co do zasadności, pod względem bezpieczeństwa budowlanego, przyjętej reguły stosowania Polskich Norm w obszarze budownictwa, w oparciu o obowiązujący system stanowienia prawa. Rozważania prowadzono na przykładzie obowiązku spełnienia dwóch wymagań podstawowych: bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania. Spojrzenie na normalizację w obszarze budownictwa, będącą zbiorem szczególnym i najistotniejszym wiedzy technicznej, uwzględnia również konsekwencje wynikające z ustaleń nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88/5 z 4.4.2011).

Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas