wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejna zmiana Prawa budowlanego

3 lutego 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 258 opublikowana została

Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Na mocy ustawy zmieniającej w ustawie Prawo budowlane dodano art.36a w brzmieniu:

Art.36a. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przed uzyskaniem decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1pkt 18a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 4 lutego 2022 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas