wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

18 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 471 opublikowana została ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza m.in. zmiany w ustawie Prawo budowlane, dotyczące:

  1. art.9 – doprecyzowując wymogi, jakie powinny być spełnione po spełnieniu określonych warunków zamiennych; w stosunku do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej odstępstwo m.in. nie może powodować ograniczenia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w stosownej ustawie.

Zgodny na odstępstwo udziela, bądź odmawia, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który przepisy techniczno-budowlane ustanowił, w drodze postanowienia, organ administracji architektoniczno – budowlanej, przed wydaniem decyzji  o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Doprecyzowano zawartość wniosku o udzielenie odstępstwa. Wniosek powinien zawierać:

1)     charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;

2)     opinię organu wnioskującego wraz ze szczegółowym uzasadnieniem o konieczności wprowadzenia odstępstwa;

3)     propozycje rozwiązań zamiennych;

4)     w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską – pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa;

5)     w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:

a)     ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz

b)     postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593 oraz z 2020 r. poz. 471) – w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

6)     w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Dodano  ust. 5 i 6  w art. 9 w celu ustalenia zakazu udzielania odstępstwa, w przypadku rozpoczęcia i prowadzenia robót  budowlanych z naruszeniem ustawy, oraz wskazania procedury postępowania w przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych oraz w przypadku dostosowywania tych obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności przy usuwaniu stanu zagrożenia życia ludzi, ustalając, iż rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej stosuje się na podstawie zgody udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, bez wymogu uzyskiwania zgody na odstępstwo, o której mowa w ust. 2.

 

  1. art. 29 – zaktualizowano katalog budów oraz wykonywanie robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymagających zgłoszenia, a także odpowiednio katalog robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę  czy zgłoszenia.
  2. art. 34 – dokonano podziału projektu budowlanego na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.

Przez projekt techniczny rozumie się:

 a)     projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,

b)     charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,

c)     projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,

d)     w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno‑inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,

e)      inne opracowania projektowe.

W myśl ust. 4 art. 34  projekt zagospodarowania działki lub terenu  oraz projekt  architektoniczno-budowlany podlegają zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

  1.  art. 36a  ust. 5 – zmieniono definicję istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki  lub terenu  lub projektu architektoniczno-budowlanego  lub innych warunków pozwolenia na budowę.  Stanowi je odstąpienie w zakresie:

       1)     projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany;

2)     charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:

a)     powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,

b)     wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,

c)     liczby kondygnacji;

       3)     warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których     mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

       4)     zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

      5)     ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

      6)     wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia:

a)     budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, lub

b)     przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;

      7)     zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.

5) w ustawie Prawo budowlane, w oparciu o istniejące i zmieniane/uzupełniane przepisy, ustalono nowy tytuł rozdziału: Rozdział 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych”  oraz  dodano rozdział: Rozdział 5a „Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia  robót budowlanych z naruszeniem ustawy”, a także kolejny: Rozdział 5b „Zakończenie budowy”.

Ustawa zmieniająca, w art. 3, wprowadza zmiany do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.  z 2019 r.  poz. 1372, 1518 i 1593). W myśl art. 6d  ust. 1 rzeczoznawca może uzgodnić projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny  oraz projekt urządzenia przeciwpożarowego  bez uwag lub z uwagami.  Uzgodnienie projektu potwierdza się  przez opatrzenie ich pieczęcią i podpisem. Z kolei w myśl art. 6e ust. 2 uzgodnienie unieważnia się w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Rzeczoznawca, zgodnie z art. 11i  ust. 3 nie może uzgadniać opracowanego przez siebie projektu.

Przepisy ustawy zmieniającej  w odniesieniu do art. 1,  dotyczącego zmian w ustawie Prawo budowlane,  oraz art.  3, dotyczącego zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, wchodzą w życie z dniem 19 września 2020 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas