wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Pod kierunkiem Departamentu Telekomunikacji MI trwają obecnie prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675) minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ma określić szczegółowe warunki techniczne wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 6, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Wydanie rozporządzenia nowelizującego dotychczasowe przepisy w zakresie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach będzie stanowiło wykonanie powyższej delegacji. 

Głównym celem nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia jest:

Projekt zakłada znowelizowanie § 192 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz określa w sposób kompleksowy wymagania dotyczące realizacji obowiązku wyposażenia budynków, o których mowa w § 56 rozporządzenia, w światłowodową instalację telekomunikacyjną. 

Nowelizacja w/w rozporządzenia wpisuje się w zaktualizowany plan zadań legislacyjnych MI na II. połowę 2011 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas