wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Spec ustawa mieszkaniowa ważna do 31 grudnia 2028

7 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1496 opublikowana została ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji  inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Ustawa, zgodnie z art. 1,  określa zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także standardy ich lokalizacji i realizacji. Ustawa nie wyłącza możliwości przygotowania lub realizacji całości lub części inwestycji mieszkaniowych lub inwestycji towarzyszących na zasadach ogólnych, określonych w szczególności w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566).

Art. 2 ustala m.in. definicje takich pojęć jak:

·        Inwestor, przez którego należy rozumieć podmiot lub osobę zamierzającą realizować lub realizującą inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą,

·        Inwestycja mieszkaniowa, przez którą należy rozumieć przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstaną budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łączej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz prawidłowego wykonania tych prac; inwestycję mieszkaniową stanowiącą również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową.

Ustawa traci moc z dniem 31 grudnia 2028 r (art. 59).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2018 r. z wyjątkiem art. 42 i art. 48 które weszły w życie z dniem 7 sierpnia 2018 r. oraz art. 39 i art. 50 i art. 52 które wchodzą w życie 7 września 2018 r.  

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas