wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane

 

27 marca 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 443 opublikowana została kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza  między innymi następujące zmiany w ustawie zasadniczej:

obiekt budowlany – przez który należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych,

obszar oddziaływania obiektu – przez który należy rozumieć teren wyznaczony  w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,  w tym zabudowy, tego terenu. 

 

Przepisy ustawy wchodzą w życie 28 czerwca 2015 r., z wyjątkiem zmian dotyczących art. 34, które wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas