wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Konsultacje społeczne projektu "Strategia. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko - Perspektywa 2020"

Do 30 października 2011 r. trwają konsultacje społeczne projektu Strategia. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko – Perspektywa 2020, przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Środowiska wraz z dokumentem towarzyszącym: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii.

W rozdziale IV Strategii, zawierającym opis celów rozwojowych i kierunków interwencji, w pkt 1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią przedstawiono działania niezbędne do zapewnienia realizacji celu polegającego na zrównoważonej gospodarce zasobami środowiska. Wskazano na konieczność reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce, stwierdzając, że docelowy system powinien zmierzać w kierunku systemu hierarchicznie powiązanego, gwarantującego przenoszenie celów z poziomu krajowego i regionalnego na poziom lokalny oraz uwzględniającego w planowaniu krajowym lokalnych potrzeb i uwarunkowań. Podkreślono potrzebę wprowadzenia do planów zagospodarowania przestrzennego wyników zagrożeń przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego oraz konieczność realizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Odpowiednie uporządkowanie przestrzenne ma ogromne znaczenie dla jakości życia w miastach. Istotne jest zachowanie w dobrym stanie terenów zielonych, pełniących funkcje zdrowotne (napowietrzania miast), biologiczne i rekreacyjne dla mieszkańców, ważnych dla ekosystemów miejskich (zwiększenie retencji wód opadowych).

W ramach omówienia działań niezbędnych do realizacji Celu 2 Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię omówiono zagadnienie poprawy efektywności energetycznej w kontekście wdrażania ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551). Jako istotne działanie mające poprawić efektywność energetyczną wymieniono stworzenie możliwości dokonywania działań proefektywnościowych przez osoby prywatne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, w tym z wykorzystaniem usługi finansowania inwestycji w ramach formuły ESCO.

W pkt 3.2 Prognozy oddziaływania na środowisko projektu strategii dokonano oceny Celu 2 w dwóch aspektach: lepszego wykorzystania krajowych zasobów energii oraz poprawy efektywności energetycznej. Stwierdzono, że obecne wskaźniki elektrochłonności polskiego PKB są na poziomie porównywalnym ze średnią unijną. Zgodnie z prognozą w okresie 2010-2020 elektrochłonność ma zmniejszyć się o 29.5%, a energochłonność o 36,3%.

W zakresie działań dotyczących uporządkowania zarządzania przestrzenią w pkt 4.3.4.2. rekomenduje się takie działania jak: ochronę krajobrazu i rozwój systemów informacji przestrzennej. Natomiast w pkt 4.3.5 dotyczącym poprawy efektywności energetycznej rekomenduje się stworzenie kompleksowego programu edukacji, wspieranie rozwoju kogeneracji oraz stworzenie zachęt ekonomicznych.

Dla potrzeb przybliżenia problematyki poruszonej w Prognozie sporządzono Streszczenie, stanowiące syntezę zapisów Prognozy w języku niespecjalistycznym.

Uwagi do Strategii oraz do Prognozy można składać w wersji pisemnej na adres: Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: beis@mg.gov.pl w terminie do dnia 30 października 2011 r. Ministerstwo przygotowała do tego celu specjalny formularz udostępniony łącznie z w/w opracowaniami.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas