wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie Ministra Gospodarki ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

W Dzienniku Ustaw Nr 189 pod pozycją 1126 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. nr 189, poz. 1126) zostało wydane na mocy delegacji, zawartej w art. 46 ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn.zm). Rozporządzenie określa szczegółowe zasady kształtowania taryf dla energii elektrycznej, kalkulacji cen i stawek opłat, rozliczeń z odbiorcami oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi.

W art. 2 w/w rozporządzenia, stanowiącym słowniczek pojęć, w pkt 11 zdefiniowano pojęcie układu pomiarowo-rozliczeniowego, do którego zalicza się liczniki i inne pomiarowe urządzenia lub pomiarowo-rozliczeniowe, w szczególności: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przekładniki prądowe i napięciowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię.

Obowiązek zaopatrywania budynków w liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, a także szczegółowe warunki ich lokalizacji wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn.zm.). Oprócz liczników elektrycznych w budynkach należy stosować:

Odpowiednio w przypadku zasilania instalacji ogrzewczej wodnej z kotłowni w budynku, mającym więcej niż jedno mieszkanie lub lokal użytkowy należy, zgodnie z § 135 ust. 3 Warunków Technicznych dla budynków, zastosować urządzenia służące do rozliczania kosztów zużytego ciepła: urządzenie do pomiaru ilości zużytego paliwa w kotłowni oraz urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych. Ponadto zgodnie z § 166 ust. 1 Warunków Technicznych dla budynków, w budynkach powinny być zainstalowane gazomierze, będące urządzeniami pomiarowymi zużycia gazu, oddzielnie dla każdego z odbiorców.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w § 13 określa zasady ustalania opłat za przyłączenie do sieci w zależności od rodzaju grupy przyłączeniowej. Zgodnie z § 13 pkt 2 ust. 2 stawki opłat dla IV, V i VI grupy przyłączeniowej, w przypadku przyłącza kablowego, uwzględniać powinny koszty zakupu i montażu układu pomiarowo-rozliczeniowego i zabezpieczenia przedlicznikowego wraz z ich obudową i wyposażeniem do ich montażu.

Przepisy zawarte w § 37-39 w/w rozporządzenia regulują kwestię szczegółowego postępowania w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub innych nieprawidłowości, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną oraz określają podstawy przyjmowane do rozliczeń, w przypadku niesprawności elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego będącego własnością odbiorcy.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas