wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana Warunków Technicznych dla budynków

2 lutego 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 248 ukazało się

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie łagodzi wymagania przeciwpożarowe dla przewodów wentylacyjnych poprzez dodanie w § 267 ust. 1a i 1b. Zgodnie z ust. 1a z wymogu, aby przewody wentylacyjne wykonywać z materiałów niepalnych, a dopuszczać stosowanie palnych izolacji cieplnych i akustycznych oraz innych palnych okładzin przewodów wentylacyjnych tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia zwolnione zostały budynki mieszkalne jednorodzinne stanowiące jeden lokal mieszkalny.

Z kolei, na mocy ust. 1b § 267, określono warunki zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w obrębie jednego lokalu mieszkalnego, dopuszczających stosowanie przewodów wentylacyjnych o klasie reakcji  na ogień co najmniej E pod warunkiem zainstalowania w miejscu przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody wydzielające lokal mieszkalny lub lokal użytkowy: 1) w budynkach niskich (N) i średniowysokich (SW) – zabezpieczenia ogniochronnego o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30; 2) w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) – przeciwpożarowej klapy odcinającej o klasie odporności ogniowej co najmniej E I S 60.

Ponadto w konsekwencji zapisów, wynikających z dodawanych ust. 1 a i 1b w § 267, złagodzono  w ust. 4 tego paragrafu wymaganie dotyczące drzwiczek rewizyjnych ustalając, iż stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów o klasie reakcji na ogień co najmniej odpowiadającej klasie reakcji na ogień kanałów i przewodów wentylacyjnych, w których drzwiczki zostaną zainstalowane.

Rozporządzenie wchodzi  w życie z dniem 17 lutego 2022 r.

 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas