wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych

2 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2269 ukazała się ustawa

z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza wiele obowiązków projektowych. Między innymi zgodnie z art. 26 ust. 1 w  budynkach niemieszkalnych, z którymi związanych jest więcej niż 20 stanowisk postojowych, właściciel lub zarządca budynku, w terminie do dnia 1 stycznia 2025 r., instaluje co najmniej jeden punkt ładowania oraz kanały  na przewody i kable elektryczne, aby umożliwić zainstalowanie punktów ładowania na co najmniej 1 na 5 stanowisk postojowych, jeżeli te stanowiska postojowe:

1)znajdują się wewnątrz budynku lub

2) przylegają do budynku.

W myśl ust. 2  art. 26 ustawy zmieniającej przez przyleganie do budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się powiązanie z tym budynkiem, pod  względem własności lub używania na podstawie innego tytułu prawnego, parkingu, który:

1) bezpośrednio przylega do tego budynku lub

2) nie przylega bezpośrednio do tego budynku.

W myśl ust. 3 art. 26 ustawy zmieniającej do budynków niemieszkalnych, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 12a ust. 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje  się odpowiednio.

Przepisy ustawy zmieniającej weszły w życie z dniem 24 grudnia 2021 r. z wyjątkiem:

 1) art. 1 pkt 35 oraz art. 12, które  weszły w życie z dniem 10 grudnia 2021 r.
2) art. 13:
a) pkt 1 lit. a-d, pkt 2 i 4, które  wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2024 r.
b) pkt 1 lit. e, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
3) art. 1 pkt 19 i 20, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
4) art. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie lit. b oraz tiret drugie i lit. b oraz art. 4 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie lit. b oraz tiret drugie i lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.
5) art. 1 pkt 21, który  wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas