wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejne zmiany w ustawie Prawo budowlane

28 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 784 opublikowana została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Ustawa w art. 4 dokonuje zmian w ustawie Prawo budowlane powiązanych z działaniami związanymi z postępowaniem w sprawach wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub postępowaniem w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, a także decyzji w sprawie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych.

Przepisy ustawy w odniesieniu do art. 4 weszły w życie z dniem 13 maja 2021 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas