wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

12 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją  421 opublikowana została ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Ustawa wprowadza m.in. dodanie art. 5a, ustalającego wsparcie w wysokości 50 % kosztów poniesionych przez inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w przypadku wykonania dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych, z przeznaczeniem na:

  1. sporządzenie dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew metalowych,
  2. zakup kotew metalowych do stosowania w betonie przeznaczonych do wzmacniania połączeń warstw płyt wielowarstwowych,
  3. przygotowanie otworów i montaż kotew metalowych.

z zastrzeżeniem, iż  z audytu energetycznego powinno wynikać, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania minimalne dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065). Dodatkowe wsparcie zwiększa premię termomodernizacyjną.

Ustalono także, poprzez dodawany art. 9a, warunki przyznania wysokości premii remontowej stanowiącej 50 %  kosztów przedsięwzięcia remontowego m.in. wskazując, że:

  1. z audytu remontowego ma wynikać, iż po realizacji przedsięwzięcia remontowego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu remontowemu będą spełniać stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania minimalne dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),
  2. przed realizacją tego przedsięwzięcia remontowego lub w ramach tego przedsięwzięcia remontowego w budynku:
  1. zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, lub
  2. nastąpiła całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowano wysokosprawną kogenerację,  lub
  3.  nastąpiła zmiana źródeł ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne.

Ustawa zmieniająca ustala, w art. 2 maksymalne limity wydatków budżetu państwa, do wysokości których może być zasilony Fundusz Termomodernizacji i Remontów na lata: 2021 r. - 2029 r.

Przepisy ustawy zmieniającej wchodzą w życie z dniem 12 kwietnia 2020 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas