wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejne zmiany w ustawie Prawo budowlane

8 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2170 opublikowana została ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

 Ustawa m.in. zmienia brzmienie ust. 4 w art. 13 :

4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej „Wodami Polskimi”, ustala przebieg granic obszarów dorzeczy, granic regionów wodnych oraz granic zlewni, a także ewidencjonuje ich przebieg w systemie informacyjnym gospodarowania wodami.

Ustawa w art. 2 dokonuje zmiany przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, zgłoszenia  organowi administracji architektoniczno-budowlanej, a także kompetencji wojewody w sprawach obiektów i robót budowlanych. Ustalono  nowe brzmienie art. 82 ust. 3 pkt 2:

2) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych;

Ustawa zmieniająca weszła w życie z dniem 23 listopada 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 89 i 92, który  wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.; art. 1 pkt 45 i 64, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas