wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejne zmiany w ustawie Prawo budowlane

8 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2166 opublikowana została ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska  oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie m.in. dodaje się w tytule V dział VI dotyczący administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie zakazu wprowadzania do obrotu kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW niespełniających wymagań.

Art. 3 ustawy dokonuje się zmiany w ustawie Prawo budowlane poprzez dodanie w art. 33 ust. 2 pkt 10 w brzmieniu:

10) oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn.zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ustawa zmieniająca weszła w życie z dniem 23 listopada 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3 w zakresie art. 172a pkt 1, który  wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas