wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Uwagi do projektu rozporządzenia MR,PiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w odpowiedzi, na pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Roberta Tomanka , przekazało przy piśmie z dnia 17 października 2020 r. uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządznie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Uwagi do projektu nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, w odpowiedzi na pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Roberta Nowickiego, przekazało przy piśmie z dnia 18 czerwca 2020 r. uwagi do projektu nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Stanowisko SNB do projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, w odpowiedzi na pismo Podseketarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Roberta Nowickiego, przekazało przy piśmie z dnia 5 maja 2020 r. stanowisko do projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych, nadesłanego do opiniowania w trybie konsultacji publicznych.

Spotkanie łączone zespołów ds. wymagań dla instalacji przepięciowej i odgromowej oraz ds. wymagań dla stanowisk postojowych dla elektryków

W dniu 26 marca 2020 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się łączone spotkanie zespołów ds. wymagań dla instalacji przepięciowej i odgromowej i ds. wymagań dla stanowisk postojowych przeznaczonych dla samochodów elektrycznych.

Kolejne spotkanie GR4 zespołu ds. wymagań dla wentylacji w części dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego

W dniu 24 marca 2020 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołów do spraw wymagań dla instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz do spraw wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

Kolejne spotkanie GR8

W dniu 5 marca 2020 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR8.

Stanowisko SNB do projektu ustawy zmieniającej ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, przy piśmie z dnia 17 lutego 2020 r., przekazało stanowisko do projektu ustawy zmieniającej ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Stanowisko SNB do nowelizacji Warunków Technicznych dla budynków

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, w odpowiedzi na pismo Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji, przy piśmie z dnia 31 stycznia 2020 r. zgłosiło propozycje zmiany wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków techniczych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla kotwi stałych na dachach

W dniu 18 lutego 2020 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla kotwi stałych na dachach. Ponadto w ramach spotkania rozpoczęta zostanie dyskusja dotycząca zaproponowania wymagań technicznych dla barierek śniegowych montowanych na dachach.

Kolejne spotkanie zespołu ds. bezpieczeństwa konstrukcji murowych

W dniu 14 lutego 2020 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań bezpieczeństwa konstrukcji murowych.

liczba artykułów: 248, wyświetlane artykuły: 11 -20