wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Rozpoczęcie II etapu wdrażania Mechanizmu Prekonsultacji

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki odbyło dotychczas ponad siedemdziesiąt spotkań środowiskowych, które owocują systematycznym zgłaszaniem zainteresowania i poparcia dla rozwoju platformy środowiskowej przez organizacje branżowe.

Kontynuując podjęte działania w zakresie realizacji celów statutowych SNB w środowisku budowlanym, Stowarzyszenie przeszło do wdrażania II etapu koncepcji prekonsultacji dotyczących zmian warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z wykorzystaniem przygotowanej koncepcji Mechanizmu Prekonsultacji. W tym celu Biuro SNB poinformowało wszystkie organizacje, z którymi odbyło spotkania inicjujące, o zgłaszaniu uwag do ujednoliconego tekstu aktualnych WT, również z wykorzystaniem formuły elektronicznej www.prekonsultacje.pl i promocję tej strony wśród ich członków. Ponadto SNB zwróciło się z prośbą o wyznaczenie ekspertów organizacji na potrzeby prac Grup Roboczych (GR). W tym celu został opracowany harmonogram prac GR i zasady ich działania. Dokonanie  podziału na tematyczne Grupy Robocze nastąpiło na podstawie zakresów problemowych zmian Warunków Technicznych wskazanych przez opiniujące środowisko oraz zgłoszonych propozycji ekspertów. GR mają charakter otwarty, co oznacza możliwość zgłoszenia udziału na każdym etapie prac. 

Osobą kontaktową ze strony SNB w zakresie realizacji Mechanizmu Prekonsultacji jest p. Anna Sas-Micuń (anna.sas.micun@snb.org.pl, tel. (22) 489 54 30, 502 069 765), główny ekspert SNB. 

Obecnie rozpoczęły prace wszystkie Grupy Robocze działające w oparciu o nową e-platformę warunkitechniczne.pl:

19 października 2011 r. - GR4 "Bezpieczeństwo pożarowe"

25 października 2011 r. - GR6 "Racjonalizacja użytkowania energii"

26 października 2011 r. - GR2 "Wyposażenie techniczne budynków"

3 listopada 2011 r. - GR1 "Zagospodarowanie działki budowlanej"

4 listopada 2011 r. - GR2 "Bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania"

7 listopada 2011 r. - GR5 "Higiena i zdrowie" 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem SNB. 

Karolina Wójcik / SNB
opracowanie

Karolina Wójcik / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas