działania SNB

publikacje SNB

SNB o proponowanych zmianach w Warunkach Technicznych

Główny Ekspert SNB, p. Anna Sas-Micuń, opublikowała w Wiadomościach Projektanta Budownictwa nr 6-7/2012 (miesięcznik Izby Projektowania Budowlanego) analizę proponowanych przez ekspertów propozycji modyfikacji przepisów Warunków Technicznych dla budynków w odniesieniu do Działów I-VI oraz VI-VII. Zaczęcamy wszystkich Czytelników do wyrażania...

Bezpieczeństwo budowlane w normalizacji jako czynnik nowoczesności budownictwa

Wśród materiałów I Europejskiego Forum Normalizacyjnego znalazł się referat Pani Anny Sas-Micuń, Głównego Eksperta SNB. W opracowaniu dokonano oceny co do zasadności, pod względem bezpieczeństwa budowlanego, przyjętej reguły stosowania Polskich Norm w obszarze budownictwa, w oparciu o obowiązujący system stanowienia prawa. Rozważania prowadzono na przykładzie...

Zapytaj eksperta SNB

W wydaniu „Inżyniera Budownictwa” (nr 9/2011) została opublikowana odpowiedź Głównego Eksperta SNB, p. Anny Sas-Micuń, na list do redakcji ws. wymagań dotyczących długości drabin komunikacyjnych w świetle obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Stosowanie procedury odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych

W artykule omówione zostało zagadnienie stosowania procedury odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych w świetle ustaleń formalno-prawnych, wynikających z zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków...

Nowe normy dotyczące modernizacji i wznoszenia budynków

W opracowaniu dokonano oceny zasadności ustalonej reguły stosowania Polskich Norm w obszarze budownictwa w oparciu o obowiązujący system stanowienia prawa. Ponadto poddano ocenie postanowienia ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej pod względem aktualizacji i kształtowania polityki technicznej, w zakresie najnowszego Wykazu norm przywoływanych i stanowiącego...

liczba artykułów: 35, wyświetlane artykuły: 31 -40