wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana ustawy o efektywności energetycznej

31 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2359 opublikowana została ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej. Ustawa wprowadza następujące zmiany dotyczące: - terminu wygasania z mocy prawa praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, wydłużenie terminu, - wydłużenia terminu obowiązywania przepisów...

Rozporządzenie dot. obowiązku uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

14 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2117 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Rozporządzenie zostało wydane na mocy delegacji zawartej w art. 6gustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2009 r. Nr...

Tekst jednolity Rozporządzenia w sprawie międzyresortowej komisji do spraw czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

3 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1772 opublikowany został tekst jednolity rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Ustawa o rewitalizacji

3 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1777 opublikowana została ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Ustawa określa szczegółowe zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. W ramach zmiany innych ustaw dokonywana jest kolejna zmiana ustawy Prawo budowlane. Ustawa wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2015 r. z wyjątkiem art. 37...

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

27 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1713 opublikowane zostały zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza zmiany w ustawie zasadniczej, polegające na określeniu warunków lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej...

Warunki techniczne dla skrzyżowań linii i bocznic kolejowych z drogami

Na podstawie delegacji zawartej w art. 7 ust.2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744) Rozporządzenie stanowi przykład aktu...

Zmiana w rozporządzeniu w sprawie obiektów hotelarskich

15 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1626 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Zmiany w przepisach mają na celu uaktualnienie wymagań ustalanych dla określonych kategorii...

liczba artykułów: 206, wyświetlane artykuły: 81 -90