wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami

W dniu 29 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 801 opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zakres regulacji stanowi doprecyzowanie procedury wywłaszczeniowej nieruchomości.

Rozporządzenie w sprawie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

W dniu 6 maja 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 831 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 16 ustawy Prawo budowlane.

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane

15 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 695 opublikowana została ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Ustawa wprowadza następujące zmiany: - doprecyzowanie w ustawie, iż uprawnienia budowlane mogą być udzielanie w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, - podział uprawnień budowlanych w specjalności kolejowej na odpowiednie zakresy, -...

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska

27 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1648 opublikowana została ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska W tytule VII w dziale II dodaje się rozdział 5 "Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna" ustalający regulacje dotyczące zakresu działania spółki. Spółka może m.in.: 1) nabywać grunty, 2) przeprowadzać...

Spec ustawa mieszkaniowa ważna do 31 grudnia 2028

7 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1496 opublikowana została ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Ustawa, zgodnie z art. 1, określa zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także standardy ich lokalizacji i realizacji....

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach

13 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1357 opublikowano Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach. Rozporządzenie stanowi wypełnienie delegacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Określa zasady kalkulacji kosztów cyklu...

Nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

3 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1286 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2018 r.

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

29 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1276 opublikowano ustawę z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1276), która w odniesieniu do art. 2, wprowadzającego zmiany w ustawie Prawo budowlane weszła w życie 14 lipca 2018 r., z wyjątkiem pkt 1 i 6, które weszły w życie 30 czerwca 2018 r....

liczba artykułów: 193, wyświetlane artykuły: 21 -30