wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Projekt nowej ustawy Prawo energetyczne

22 grudnia 2011 r. Ministerstwo Gospodarki przesłało do konsultacji społecznych projekt ustawy Prawo energetyczne. Termin nadsyłania uwag upływa po 30 dniach. Projekt obejmuje swoimi regulacjami dotychczasowy obszar legislacyjny. Uzupełniony został o wymagania wynikające z rozwoju techniczno-technologicznego oraz postanowienia regulacji europejskich. W art. 2 projektu, stanowiącym słowniczek...

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii

22 grudnia 2011 r. Ministerstwo Gospodarki przesłało do konsultacji społecznych projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Termin nadsyłania uwag upływa po 30 dniach. Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii określa zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z OZE oraz zasady i warunki przyłączania do sieci instalacji OZE,...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bazy i staje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

22 grudnia 2011 r. w Dzienniku Ustaw nr 276 pod pozycją 1633 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i staje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Kolejna...

Zmiana rozporządzenia MPiPS ws. najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

21 grudnia 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 274 pod pozycją 1621 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Rozporządzenie stanowi nowelizację rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej...

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozpoczęło konsultacje środowiskowe dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (wersja 30 listopada 2011 r.). Termin zakończenia konsultacji środowiskowych upływa z dniem 5 stycznia 2012. Powodem opracowania projektu rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i...

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozpoczęło konsultacje środowiskowe dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (wersja 1 grudnia 2011 r.). Termin zakończenia konsultacji środowiskowych upływa z dniem 5 stycznia 2012. Powodem opracowania projektu rozporządzenie w sprawie ustalania...

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Z dniem 30 listopada 2011 r. w Dzienniku Ustaw nr 259 pod pozycją 1553 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w spawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie...

Kolejny projekt zmian Warunków Technicznych dla budynków

Kolejna wersja projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie została przesłana 27 października 2011 r. do uzgodnień międzyresortowych W Biuletynie Informacji Publicznej MI ukazało się pismo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przekazania projektu...

Publikacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

3 listopada 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 234 pod pozycją 1385 została opublikowana ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) określa zasady finansowania działań poszkodowanych,...

Podsumowanie prac Ministerstwa Infrastruktury (2007-2011)

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało w dniu 8 listopada 2011 r. podsumowanie prac resortu w okresie listopad 2007 - listopad 2011. W uzupełnieniu do bilansu dołączono trzy załączniki: Zał. nr 1 wykaz ustaw, które przygotowywał resort infrastruktury, Zał. nr 2 wykaz rozporządzeń ministra infrastruktury, Zał. nr 3 wykaz umów międzynarodowych z UE. Obszar Budownictwa został...

liczba artykułów: 205, wyświetlane artykuły: 171 -180