wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Propozycja nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej

26 czerwca 2012 r. Rząd przyjął propozycję nowelizacji przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki, dotyczącej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551). Projekt zmian zakłada: zmianę brzmienia art. 1 pkt 4 ustawy, określającego zakres regulacji ustawowych, polegającą na wykreśleniu, zgodnie z realizowaną koncepcją deregulacji...

Konsultacje Założeń do projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo rozpoczęło konsultacje Założeń do projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Termin nadsyłania uwag upływa 12 lipca 2012 r. Założenia zostały podzielone na kilka części: Wprowadzenie, w którym zawarto opis proponowanych zmian systemowych oraz uzasadnienie ich...

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 maja 2012 r. pod pozycją 608 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. W/w rozporządzenie ustala nowe wymagania dla instalacji oświetlenia oraz wentylacji...

Zmiana warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia pod pozycją 472 opublikowano ustawę z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Natomiast w Dzienniku Ustaw z dnia 21 maja 2012 r. pod pozycją 560 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków...

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii

W dniu 2 maja 2012 r. Ministerstwo Gospodarki przesłało do konsultacji środowiskowych i międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii. Ministerstwo ustaliło 7-dniowy termin nadsyłania ewentualnych...

Publikacja rozporządzenia MTBiGM ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

27 kwietnia 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 462 ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U....

Konsultacje społeczne projektu założeń do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozpoczęło 27 marca 2012 r. konsultacje środowiskowe dotyczące projektu założeń do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (wersja marzec 2012). Powodem opracowania projektu założeń do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków jest obowiązek transpozycji postanowień dyrektywy Parlamentu...

Rozporządzenie MPiPS w sprawie mieszkań chronionych

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 marca 2012 r. pod pozycją 305 opublikowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) Rozporządzenie określa m.in....

Planowane zmiany przepisów techniczno-budowlanych w 2012 r.

9 marca 2012 r. na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zamieszono uzupełnienie wykazu zadań legislacyjnych przyjętych do realizacji w 2012 r. W pkt 203 Wykazu umieszczono nowelizację rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,...

Powołanie Zespołu oraz Rady Opiniodawczo-Doradczej do spraw projektu założeń do ustawy Kodeks Budowlany

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Zarządzeniem nr 10 z dnia 21 lutego 2012 r. na podstawie przepisów dotyczących uprawnień Rady Ministrów powołał Zespół oraz Radę Opiniodawczo-Doradczą do spraw projektu założeń do ustawy Kodeks Budowlany. Członkami powołanego na mocy zarządzenia nr 10 Zespołu są przedstawiciele Departamentów wchodzących w...

liczba artykułów: 193, wyświetlane artykuły: 141 -150