wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Publikacja ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

31 października 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1203 opublikowana została ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię. Ustawa zapewnia wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,...

Powołanie członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

10 października 2012 r. Minister Sławomir Nowak wręczył w imieniu Prezesa Rady Ministrów nominacje członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Zgodnie z przedstawionymi założeniami, nowe regulacje budowlane mają powstać w dwóch etapach - w pierwszej kolejności pod obrady parlamentu zostanie skierowany projekt nowego prawa budowlanego, a następnie Komisja Kodyfikacyjna Prawa...

Zmiany dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

8 października 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1109 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w spawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Zmiany, obowiązujące po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia, polegają na: modyfikacji brzmienia tabeli 1 w zał. nr 1, ustalającej dopuszczalne poziomy hałasu...

Wdrażanie Dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków do prawa krajowego

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozpoczęło 3 października 2012 r. 30-dniowe konsultacje społeczne projektów dwóch rozporządzeń, mających zapewniać wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona). Przedmiotem konsultacji są dwa projekty...

Tekst jednolity ustawy Prawo energetyczne

25 września 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1059 opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki ws. sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej

W dniu 19 września 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1039 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w ustawie z dnia 15...

Projekt założeń projektu ustawy o wyrobach budowlanych

Ministerstwo Transport, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przekazało do uzgodnień społecznych projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw. Termin nadsyłania uwag upływa z dniem 28 września 2012 r. W odniesieniu do ustawy Prawo budowlane projekt ustawy przewiduje: zmiany w zakresie wymagań podstawowych, jakie powinny...

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej

W dniu 22 sierpnia 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 951 opublikowana została ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. W art. 1 w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn.zm.) wprowadzono zmianę dotyczącą działu, polegającą na nadaniu...

Nowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE)

Ministerstwo Gospodarki skierowało 27 lipca 2012 r. do dodatkowych konsultacji międzyresortowych projekt ustawy o odnawialnych źródła energii. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie rozwiązań systemowych, mających stanowić wypełnienie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł...

Utworzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 lipca 2012 r. pod pozycją 856 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Wydanie rozporządzenia było możliwe na mocy delegacji zawartej w art. 12a i art. 15 ust.2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz....

liczba artykułów: 193, wyświetlane artykuły: 131 -140