wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Raport NIK o utrzymaniu i użytkowaniu budynków

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w dn. 25 lipca 2011 r. raport pokontrolny „Informacja o wynikach kontroli prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych”. Celem kontroli NIK było dokonanie oceny realizacji przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych zadań z zakresu utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych, będących w gminnym zasobie nieruchomości, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy – Prawo budowlane oraz innych ustaw normujących zasady eksploatacji urządzeń instalowanych w budynkach. 

Przepisy obowiązującego Rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mają też zastosowanie – zgodnie z § 2 ust. 1 oraz § 207 ust. 2 (Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe) – do użytkowanych budynków istniejących, w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, wymiarów schodów, o których mowa w § 68 ust. 1 i 2, a także oświetlenia awaryjnego, o którym mowa w § 181, jeśli budynki te na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719), uznaje się za zagrażające życiu ludzi.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas