wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana przedmiotu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

1 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2127 opublikowana została ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zmieniająca m.in. wprowadza, na mocy art. 1 pkt 1,  zmianę tytułu ustawy na następujący:

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Z kolei na mocy art. 1 pkt 2 zmienia się zakres tej ustawy na następujący:

Ustawa określa zasady:

  1. finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych oraz przedsięwzięć niskoemisyjnych;
  2. funkcjonowania centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Na mocy art. 1 pkt 3 zmianie ulega definicja przedsięwzięcia niskoemisyjnego i standardów niskoemisyjnych oraz dodaje się   definicję  pojęcia „gospodarstwo domowe”:

gospodarstwo domowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca, która spełnia warunki, o których mowa w art. 11d ust. 1 (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba spełniająca takie warunki, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na mocy art. 1 pkt 15 dodaje się rozdział 5a „Centralna ewidencja emisyjności budynków”. Na ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa nakłada się obowiązek prowadzenia centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz administrowania danymi zgromadzonymi w tej ewidencji. Określony został zakres danych i informacji o budynkach i lokalach, o osobach wprowadzających dane do ewidencji, o właścicielach lub zarządcach budynków lub lokali. Uregulowano także procedury wprowadzania danych i informacji oraz ich pozyskiwania, mając na względzie użyteczność i bezpieczeństwo tych danych i  informacji oraz funkcjonalność ewidencji. (Art. 27a) Z kolei w art. 27b  jednoznacznie ustalono grupę docelową osób uprawnionych do wprowadzania danych i informacji do ewidencji.

Ustawa zmieniająca dokonuje zmiany przepisów ustawy Prawo budowlane. W art. 62a  PB dodaje się  ust. 5 i 6 w brzmieniu:

5. Protokół, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzonej na podstawie art. 62  ust. 1 pkt 1 lit. c jest sporządzany w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów  oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 , 412 i 2127).

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór protokołu, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Przepisy ustawy zmieniającej wchodzą w życie  z dniem 1 stycznia 2021 r. z wyjątkiem m.in. w odniesieniu do:

art. 1 pkt 15 w zakresie: a) art. 27a, które wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 1, b) art. 27b i art. 27c wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie,
o którym mowa w art. 18 pkt 2, c) art. 27d wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych
i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 3, d) art. 27e wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych
i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 4, e) art. 27f wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 5, f) art. 27g ust. 2 pkt 1 wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 6;

 art. 4 (zmiany w PB), które wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas