wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana Warunków technicznych dla budynków

18 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1608 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie wprowadza zmiany w § 2 ust. 1 mające na celu rozszerzenie delegacji warunków technicznych. Dodaje się wymóg stosowania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach także w przypadku wymiany źródła ciepła w budynkach użytkowanych, w oparciu o wymóg zawarty w  § 135 w dodawanym ust. 10, w powiązaniu z wymogiem dodawanego ust. 7 tego paragrafu.

Ponadto w § 135 dodaje się ust. 8-9, które ustanawiają  kryteria działań:

8. W przypadku braku możliwości montażu urządzeń automatycznie regulujących temperaturę oddzielnie w poszczególnych  pomieszczeniach dopuszcza się stosowanie regulacji w strefie ogrzewanej.

9. Wymaganie, o którym mowa  w ust. 7, stosuje się w przypadku:

1) możliwości realizacji   z technicznego punktu widzenia, w oparciu o opinię sporządzoną przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności, oraz

2) możliwości realizacji z ekonomicznego punktu widzenia, na podstawie porównania początkowych kosztów instalacji urządzenia, które automatycznie reguluje temperaturę, ze spodziewanymi  oszczędnościami  kosztów energii, wynikającymi z instalacji tych urządzeń, gdzie okres zwrotu z inwestycji jest nie dłuższy niż 5 lat.

Odpowiednio także ustala się wymogi w § 147, przez dodanie ust. 5-7, zaopatrywania instalacji  klimatyzacji w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach, z uwagi na kryterium techniczne i ekonomiczne.

Z kolei w § 180, ustalającym ogólne wymogi dla instalacji i urządzeń elektrycznych  w pkt 1, po wyrazach „stosowanie do potrzeb użytkowych”  uściśla się kryterium, poprzez uzupełnienie o następujący cel: „ w tym w zakresie infrastruktury na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086)”.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 września 2020 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas