wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejne zmiany w ustawie Prawo budowlane

9 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1712 opublikowana została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Ustawa w art. 2 dokonuje zmian w ustawie Prawo budowlane w zakresie doprecyzowania obowiązku zgłoszenia (art. 30 ust. 2 ustawy PB), a także doprecyzowania sytuacji prawnych związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71 ust.1) i  procedury zgłoszenia organowi takiej zmiany (art. 71 ust. 2) tj. w zależności od potrzeb – dołączenia pozwolenia, uzgodnienia lub opinii wymaganych odrębnymi przepisami, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zmiany weszły w życie z dniem 24 września 2019 r.

 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas