wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowe rozporządzenie dotyczące projektu miejscowego planu rewitalizacji

 

15 lipca 2016 opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1032 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji art. 37m ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961).

Rozporządzenie ustala szczegółowo składowe projektu miejscowego planu rewitalizacji, wskazując na obowiązek odniesienia się do następujących zagadnień:

- minimalne i maksymalne odległości oraz minimalne i maksymalne różnice w wysokości pomiędzy sąsiednimi budynkami,

- zasady kształtowania formy budynków,

-  zasady stosowania zewnętrznych materiałów wykończeniowych,

- zasady stosowania i eksponowania zewnętrznych elementów konstrukcyjnych  i zdobniczych,

- szczegółowa kolorystyka elewacji,

- cechy stolarki okiennej i drzwiowej,

- zasady docieplania elewacji,

-  dopuszczalne lub zakazane przekształcenia formy, konstrukcji, układu i powierzchni elewacji,

-  dopuszczalne lub zakazane sposoby wykorzystywania terenów przestrzeni publicznych,

- powiązania funkcjonalne terenów przestrzeni publicznych z otaczającą zabudową, infrastrukturą transportową, innymi terenami przestrzeni publicznych,

- urządzenie i sytuowanie zieleni, powiązanie funkcjonalne terenów zieleni z otaczającą zabudową, infrastrukturą transportową, innymi terenami zieleni,

- zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych,

-  koncepcja organizacji ruchu na drogach publicznych  oraz elementy pasa drogowego,

- zakazy i ograniczenia dotyczące działalności handlowej i usługowej, maksymalne powierzchnie sprzedaży obiektów handlowych,

- niezbędna do wybudowania infrastruktura techniczna, społeczna lub lokale w budynkach.

Rozporządzenie weszło w życie 30 lipca 2016 r.

 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas