wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

 

13 lipca 2016 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1020 opublikowano ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy  - Prawo zamówień publicznych  oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy wprowadziła między innymi takie zmiany:

- nowe brzmienie pkt 1a w art. 2  dot. definicji cyklu życia

1a) cykl życia – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie,

- nowe brzmienie ust.1 w art. 30 dot. opisu przedmiotu zamówienia 

1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:

1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem, że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;

2) przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych, jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych,

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych, jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej,

e) norm międzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego  i stałego stosowania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.  

- dodanie ust. 8 w art. 30 dot. opisu cech przedmiotu zamówienia

8. W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez  zamawiającego, w szczególności:

1) wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych,

2)może wymagać:

a) określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat,

b) certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności,

c) określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości,

d) określonej  terminologii, symboli, testów i metod testowania,

e) określonego opakowania i oznakowania,

f) instrukcji użytkowania,

g) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych,

h) dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. poz. 542),

i) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania,

j) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych,

k) metod i technik budowy,

l) wszelkich pozostałych warunków technicznych.

 
 

 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas