wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

 

3 kwietnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 478 opublikowana została ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Ustawa określa

 1. zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania w instalacjach OZE:
 1. energii elektrycznej z OZE,
 2. biogazu rolniczego,

oraz biopłynów,

 1. mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie: energii elektrycznej z OZE, biogazu rolniczego, ciepła - w instalacjach OZE,
 2. zasady wydawania gwarancji pochodzenie energii elektrycznej wytwarzanej z OZE w instalacjach OZE,
 3. zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
 4. warunki i tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie przekraczającej 600kW,
 5. warunki akredytacji szkoleń dla przyszłych instalatorów,
 6. zasady współpracy międzynarodowej oraz wspólnych projektów inwestycyjnych.

Ustawa w art. 2 pkt 13 definiuje pojęcie „instalacji odnawialnego źródła energii”  rozumianej jako instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół:

 1. urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przyłączonych w  jednym miejscu przyłączenia, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z jednego rodzaju OZE, a także magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną energię elektryczną, połączony z tym zespołem urządzeń lub
 2. obiektów  budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący  do wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z nimi magazyn biogazu rolniczego.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 4 maja 2015 r. z wyjątkiem rozdziału 4, art. 130, art. 179 pkt 11 w zakresie uchylenia art. 9o, pkt 13 w zakresie uchylenia art. 9v, pkt 20, 21 i 29 oraz art. 182 pkt 1 lit. a – które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem: a) art. 75, art. 76 oraz art. 78 ust. 7–11, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2015 r., b) art. 106–115, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.; 2) art. 179 pkt 5 i 7–10, art. 188, art. 189 oraz art. 206 - które wchodzą w życie z dniem 4 kwietnia 2015 r.

 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas