wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Publikacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

3 listopada 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 234 pod pozycją 1385 została opublikowana ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) określa zasady finansowania działań poszkodowanych, związanych z usuwaniem skutków powodzi. Zgodnie z art. 2 ustawy za poszkodowanego należy uważać osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które na skutek powodzi doznały szkód majątkowych lub utraciły, chociażby czasowo, możliwość korzystania z posiadanej nieruchomości lub lokalu.

Finansowanie szczególnych rozwiązań określonych ustawą następuje, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, z rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków, o ile ustawa nie wprowadza innego rozwiązania.

Art. 59 w/w ustawy dotyczy zmian wprowadzanych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 139, poz. 814 i Nr 207, poz. 1230) - w art. 51, polegających na oznaczeniu dotychczasowego przepisu jako ust. 1 i dodaniu ust. 2 dotyczącego możliwości udzielania przez gminę dotacji również na budowę mieszkań komunalnych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych poszkodowanych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas