wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zdefiniowanie w prawie nowego pojęcia - "tymczasowe pomieszczenie"

19 października 2011 r. w Dz. U. Nr 224  pod pozycją 1342 opublikowana została ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

W art. 1, dotyczącym zmian w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.) poprzez dodanie pkt. 5a w ust. 1 w art. 2 ustawy wprowadzono pojęcie tymczasowe  pomieszczenie i jego definicję. Przez tymczasowe pomieszczenie należy rozumieć pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2  powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane.

Tymczasowe pomieszczenie wskazuje gmina do zamieszkania w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego, dotychczas służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, na podstawie tytułu wykonawczego, zgodnie z nowym ust. 2a w art. 4 w/w ustawy. Gmina może też wskazać (jeśli posiada w swoich zasobach) noclegownię, schronisko lub inną placówkę zapewniającą miejsca noclegowe, chyba że pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia wskazał wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia.

W ustawie dodano Rozdział 4a Tymczasowe pomieszczenia. Art. 25a tego rozdziału stanowi, że gmina ma obowiązek tworzenia zasobów tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem.

Tymczasowe pomieszczenie, pełniące funkcję mieszkalną, różni się standardem technicznym od mieszkania, zdefiniowanego w § 3 pkt 9 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn.zm.). Przez mieszkanie rozumie się bowiem nie jedno pomieszczenie, ale zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mających odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Przepisy Warunków Technicznych dla budynków określają szczegółowe wymagania dla mieszkań, do których należą:

Mieszkanie, zgodnie z § 92, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, powinno mieć kuchnie lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience, przestrzeń składowania oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej. Kuchnia lub wnęka kuchenna oraz łazienka i ustęp powinny  mieć układ przestrzenny, umożliwiający zainstalowanie urządzeń niezbędnych do zaspokojenia potrzeb bytowych.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas