wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja standardów kształcenia dla architektów

W Dz. U. Nr 207 pod pozycją 1233 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury.

Rozporządzenie zostało wydane na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 9b ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.zm.). W Załączniku nr 2 do rozporządzenia określone zostały standardy kształcenia dla kierunku studiów architektura z podziałem na studia I stopnia oraz studia II stopnia. W III części standardu kształcenia w ramach studiów I stopnia w pkt. 3B Treści i efekty kształcenia. Grupa treści kierunkowych w pkt 6 dotyczącym kształcenia w zakresie instalacji budowlanych jako zagadnienia wymagane do opanowania przez studenta kierunku Architektura określono problematykę współczesnych instalacji budowlanych i ich wpływu na architekturę obiektu i zagospodarowania działki oraz projektowania energooszczędnych budynków. Oczekiwanym efektem kształcenia będzie pozyskanie przez absolwenta umiejętności i kompetencji rozumienia zasad projektowania instalacji budowlanych w obiektach różnych typów i sposobów użytkowania.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2011 r. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas