wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Obowiązkowe ubezpieczenie OC audytora efektywności energetycznej

W Dz. U. Nr 210 pod pozycją 1248 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej.

Rozporządzenie zostało wydane na mocy delegacji ustawowej – art. 32 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) i określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem audytu efektywności energetycznej, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia.

Rozporządzenie jest pierwszym aktem wykonawczym pakietu wymaganych do wydania rozporządzeń, na mocy określonych delegacji ustawowych dotyczących efektywności energetycznej, mających zapewnić pełne wdrożenie dyrektywy w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych 2006/32/WE (Dz. Urz. L 114 z 27.04.2006, str. 64).

Rozporządzenie w swojej treści jest niemalże identyczne jak rozporządzenie wydane przez Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2009 r. Różnica między w/w aktami prawnymi dotyczy wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC. W przypadku audytora efektywności energetycznej wielkość ta została ustalona na poziomie równowartości w złotych 50 000 euro, a w przypadku osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej wynosi o połowę mniej - 25 000 euro.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas