wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski w konsultacjach społecznych

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, z udziałem Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., został przekazany w dniu 28 września 2011 r. do uzgodnień społecznych i międzyresortowych.

Drugi Krajowy Plan Działań został przygotowany w związku z:

Dokument zawiera opis środków poprawy efektywności energetycznej ukierunkowanych na końcowe wykorzystanie energii oraz obliczenia dotyczące oszczędności energii uzyskanych w okresie 2008-2009 i oczekiwanych w 2016 roku zgodnie z wymogami w/w dyrektyw.

W rozdziale Oszczędność energii – szczegółowe wymagania sprawozdawcze opisano za pomocą krajowych instrumentów prawnych (regulacji w zakresie audytu energetycznego, zielonych zamówień publicznych) i finansowych (środków NFOŚiGW) realizację wzorcowej roli sektora publicznego, a także wskazano działania do kontynuacji tej roli, wynikające z ustaleń dyrektywy 2010/31/WE. Załącznik I zawiera ogólne przykłady środków poprawy efektywności energetycznej (zużycie finalne), takie jak: przepisy techniczno-budowlane oraz regulacje normalizacyjne w zakresie wymagań dla budynków i urządzeń wraz z systemem ich egzekwowania. Załącznik II zawiera dokumentację obliczeń oszczędności energii finalnej w roku 2009, zgodnie z metodą top-down, m.in. dla sektora budynków mieszkalnych w odniesieniu do rekomendowanego roku bazowego 2007, w zależności od wielkości stopniodni.

Załącznik III dokumentu zawiera wskaźniki ODYSSEE dla gospodarki polskiej i jej sektorów, w tym dla gospodarstw domowych. Przedstawiono strukturę zużycia energii w gospodarstwach domowych według kierunków użytkowania, porównując rok 1993 i 2002. Zmiany wskaźnika zużycia energii określono w przedziale lat 1990-2009.

Wykaz aktualnych i planowanych środków i instrumentów wsparcia działań na rzecz oszczędności energii w budynkach zawarto w Załączniku IV Planu. Opisano i przeanalizowano pozytywne skutki wdrożenia mechanizmu finansowego termomodernizacji, wprowadzonego ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 162, poz. 1121 z późn.zm.) i kontynuowanego dzięki regulacjom ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. nr 223, poz. 1459). Ponadto przedstawiono wyniki wdrożenia uzupełniającego w/w system mechanizmu finansowego dopłat z NFOŚiGW oraz dwóch funduszów pomocowych UE oraz norweskiego. Kwestia wdrażania przez Polskę Dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków została ujęta w postaci stwierdzenia: Ograniczenie dysproporcji pomiędzy poszczególnymi krajami w celu osiągniecia komfortu niezależności energetycznej oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, głównie CO2, jest wystarczającym powodem realizacji postanowień Dyrektywy 2010/31/UE, które niewątpliwie wymagają odpowiednich instrumentów wsparcia stymulujących rozwój budownictwa niskoenergetycznego oraz szeroko pojmowanej termomodernizacji.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas