wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

W Dzienniku Ustaw nr 161, poz. 966 opublikowana została ustawa z dn. 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Nowelizacja ustawy wprowadza m.in. wykaz prac legislacyjnych w miejsce dotychczasowych sześciomiesięcznych programów prac legislacyjnych oraz rozszerza wykaz o założenia projektów ustaw. 

W odróżnieniu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, wykazy obejmujące projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów i ministrów zawierać będą planowany termin wydania aktu prawnego. Ponadto będzie miał do nich zastosowanie obowiązek uszczegółowienia podawanych danych o informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia, oraz o istocie rozwiązań w nim ujętych. Ponadto obowiązkowe będzie wskazanie osoby odpowiedzialnej za opracowanie danego projektu, z podaniem imienia i nazwiska oraz jej stanowiska lub funkcji, a także – w przypadku rezygnacji z prac nad projektem – podanie jej przyczyn. 

W wyniku nowelizacji w/w ustawy konieczne będzie dokonanie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. Nr 34, poz. 236), m.in. w zakresie możliwości zgłaszania zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy.

Proponowana przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki koncepcja Mechanizmu Prekonsultacji nie narusza przepisów ustawy z  dnia 7 lipca 2005 r. o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Realizacja Mechanizmu Prekonsultacji odnosi się bowiem do sytuacji inicjowania przez środowisko budowlane procesu stanowienia prawa, a  nie ingerencji w  zapoczątkowany przez organy władzy publicznej proces legislacyjny, co zgodnie z art. 2 ustawy stanowi jedną z  koniecznych przesłanek zakwalifikowania określonej działalności do działalności lobbingowej. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas