wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Utworzenie Ministerstwa Rozwoju

21 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2291 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.

Kompetencje Ministra Rozwoju

19 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2261 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju. Zgodnie z § 1 ust. 2 Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej: 1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 2)...

Kolejne zmiany w ustawie Prawo budowlane

8 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2170 opublikowana została ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa m.in. zmienia brzmienie ust. 4 w art. 13 : 4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej „Wodami Polskimi”, ustala przebieg granic obszarów dorzeczy, granic regionów...

Kolejne zmiany w ustawie Prawo budowlane

8 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2166 opublikowana została ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. W ustawie m.in. dodaje się w tytule V dział VI dotyczący administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie zakazu wprowadzania do obrotu kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej...

Zmiany w sposobie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobie znakowania ich znakiem budowlanym

8 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2164 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. W rozporządzeniu m.in. dodaje się w § 3 ust. 2 w brzmieniu: 2. Ocena...

Zmiany w prawie ochrony środowiska

30 października 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2087 opublikowano ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska. W ramach zmian dodano m.in. w tytule V w dziale III Rozdział 6 „ Kary pieniężne za uchybienia w zakresie sporządzania strategicznych map hałasu oraz programów ochrony środowiska przed hałasem”. Ustawa zmieniająca...

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

10 października 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1931 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 11 października 2019 r.

Zmiany w sprawie nadawania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

7 października 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1894 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości Rozporządzenie weszło w życie z dniem 8 października 2019 r. z wyjątkiem § 1 pkt 5 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia...

Kompetencje Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

26 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1841 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 20 września 2019 r.

liczba artykułów: 202, wyświetlane artykuły: 1 -10