wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Konsultacje publiczne w procesie ciągłego doskonalenia prawa

SNB uczestniczyło 15 lutego 2013 r. w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki w ramach cyklu „Debaty pod Kopułą” - „Konsultacje publiczne w procesie ciągłego doskonalenia prawa”.

W debacie udział wzięli: wicepremier i minister gospodarki –  p. Janusz Piechociński, podsekretarz stanu w KPRM – p. Adam Jasser oraz prezes Rządowego Centrum Legislacji – p. Maciej Berek. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i rekomendacji w obszarze procesu stanowienia prawa, konsultacji społecznych oraz działań na rzecz doskonalenia obowiązujących przepisów.

W trakcie debaty m.in. podkreślono, że rolą konsultacji społecznych powinna być weryfikacja wiedzy w celu opracowywania przez administrację rządową lepszych propozycji rozwiązań legislacyjnych. Zwrócona została uwaga na konieczność wzmocnienia kompetencji analitycznych w administracji oraz podniesienie jakości oceny skutków regulacji.

+++

Program Lepsze Regulacje 2015

Program „Lepsze Regulacje 2015”, przyjęty w styczniu 2013 roku przez Radę Ministrów, przedstawia planowane działania administracji rządowej w obszarze tworzenia prawa. Program ma w założeniu wspierać działania legislacyjne Rządu, wzmacniając proces stanowienia prawa w zakresie ekonomicznej analizy wpływu dokonywanych zmian i usprawniając proces konsultacji projektowanych rozwiązań poprzez poprawę dialogu ze stroną społeczną.

Z uwagi na kluczową rolę konsultacji w procesie przygotowywania oceny skutków regulacji, opracowano Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych, które zostały przyjęte przez Komitet Rady Ministrów 30 lipca 2009 r. z zaleceniem stosowania. Dokument stanowi uzupełnienie Wytycznych do oceny skutków regulacji i uszczegóławia obowiązki administracji rządowej w zakresie konsultacji, polegające na zasięgnięciu opinii podmiotów, które mogą być źródłem informacji o przewidywanych kosztach i korzyściach regulacji oraz źródłem opinii o możliwościach dokonania usprawnień w projektowanych rozwiązaniach.

Jednym z trzech celów Programu jest Poprawa komunikacji z interesariuszami poprzez usprawnienie procesu konsultacji społecznych. Przyjęte rozwiązania będą zmierzały do zwiększenia zakresu konsultacji projektu, zarówno na etapie analizy problemu, przygotowywania projektu założeń aktu prawnego, przygotowywania projektu aktu prawnego, jak i oceny skutków regulacji ex post oraz promowania podejmowanych działań w zakresie zaangażowania społecznego w procesie tworzenia aktów prawnych.

Program zapowiada zmianę Regulaminu pracy Rady Ministrów w celu upowszechniania stosowania konsultacji w procesie legislacyjnym. Ponadto dokumenty Wytyczne do Oceny Skutków Regulacji, Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych oraz Siedem Zasad Konsultacji z 2012 r. mają zostać zintegrowane w jeden dokument, aby zapewnić spójne wymagania jakościowe odnośnie tworzenia nowych aktów prawnych. Dokument ten zostanie również dostosowany do obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie OSR i konsultacji społecznych. Jednolite wytyczne będą prezentowały, jak przeprowadzać ocenę wpływu i przygotować analityczne zestawienie prognozowanych skutków podejmowanych działań w formie testu regulacyjnego i OSR (uwzględniając zasadę proporcjonalności) oraz najważniejsze zasady przeprowadzania konsultacji (czyli jak i kiedy przeprowadzać konsultacje społeczne w procesie tworzenia dokumentów rządowych, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał).

Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas