wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Stanowisko eksperckie do projektów rozporządzeń wdrażających Dyrektywę 2010/31/UE ws. charakterystyki energetycznej budynków

SNB przekazało do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej stanowisko eksperckie do konsultowanych społecznie projektów rozporządzeń:

(1) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

(2) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Prezentowane stanowisko, w przypadku projektu (1), jest odniesieniem się do propozycji ministerstwa, na podstawie wspólnego dorobku eksperckich Grup Roboczych, koordynowanych przez SNB, przy pełnym uwzględnieniu problematyki mającej zapewniać wdrożenie ustaleń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W Załączniku do pisma przedstawiono ekspercką propozycję zmian Działu X oraz Załącznika nr 2, zawierającą wariantowe propozycje rozwiązań, do których nawiązują uwagi zgłaszane do projektu (1). Wariantowe propozycje rozwiązań przedstawione zostały również w części proponowanych uzupełnień nowelizacji rozporządzenia.

Natomiast do projektu (2) nie zostały zgłoszone uwagi – poza propozycją zmiany określenia związanego z wymaganą izolacyjnością akustyczną – popierając w całości proponowane zmiany i uzupełnienia. 

Więcej informacji na temat propozycji Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

NOWE W toku prac Grup Roboczych eksperci zarekomendowali odniesienie się do projektu zmian Warunków technicznych dla budynków w wersji z dnia 2 stycznia 2013 r., przekazanego przez MTBiGM do konsultacji międzyresortowych.

Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas