wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Stanowisko SNB do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw

SNB przekazało stanowisko w odpowiedzi na konsultacje społeczne Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczące projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw. 

Uwagi ogólne

Proponuje się uwzględnienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 951).

Uzasadnienie:

Dotychczasowa kompetencja ministra właściwego ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej została zastąpiona właściwością ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Proponuje się uwzględnienie w przepisach ogólnych ustawy o wyrobach budowlanych postanowień preambuły pkt 3-6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011, tak aby jednoznacznie wyeliminować sytuacje obowiązku certyfikacji elementów wyrobu, które samodzielnie nie występują na rynku jako wyroby budowlane.

Uzasadnienie:

W obecnej sytuacji, mimo istnienia norm zharmonizowanych i oznaczania wyrobów znakiem CE, producenci zmuszeni są do certyfikowania elementów wyrobów, które nie są dostępne w ofercie handlowej jako produkt. Organy administracji nie uwzględniają wyjaśnień przedstawianych przez producenta w tym zakresie.

Proponuje się wprowadzenie do ustawy o wyrobach regulacji:

Uzasadnienie:

Proponowane uzupełnienia mają na celu dalsze porządkowanie rynku wyrobów budowlanych

Proponuje się wprowadzenie do ustawy Prawo budowlane regulacji zapewniających ochronę krajowego rynku budowlanego, np. poprzez wpisanie w system przepisów techniczno-budowlanych wymagań dotyczących stosowania wyrobów budowlanych w konstrukcji (np. poprzez wytyczne wykonania, odbioru i utrzymania obiektów budowlanych)

Uzasadnienie:

Propozycja ma na celu ochronę krajowego rynku budowlanego i bezpieczeństwo konstrukcji nowowznoszonych obiektów budowlanych.     

Proponuje się wprowadzenie do ustawy Prawo budowlane, w wytycznych do wydania przepisów techniczno-budowlanych, czynnika ekonomicznego, który stanowiłby  podstawę do ustalania wymagań np., jako sformułowanie; „biorąc pod uwagę rachunek efektywności ekonomicznej, obejmujący koszt budowy i eksploatacji”.

Uzasadnienie:

Propozycja ma na celu wprowadzenie istotnego, dodatkowego kryterium stawiania wymagań, w postaci optymalizacji kosztów stawianych wymagań oraz rzetelnej oceny skutków gospodarczo-społecznych ich ustalania.

 

Uwagi szczegółowe

Str. 6 i 7 Część III lit. f (określenie sposobu potwierdzania spełnienia warunku udostępniania wyrobów budowlanych na polskim rynku – Wariant 1 i Wariant 2)

Proponuje się określenie przez ministra właściwego ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa listy wyrobów, dla których mogą być wydane krajowe oceny techniczne.

Uzasadnienie:

Propozycja ma na celu wprowadzenie spójnego podejścia do wyrobów budowlanych. Ze względu na to, iż rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - w § 155 ust.3 - nakazuje stosowanie urządzeń nawiewnych, w tym nawiewników, w pomieszczeniach wyposażonych w szczelną stolarkę okienną, należy zapewnić możliwość legalnego wprowadzania nawiewników na rynek. Nawiewniki którą są montowane w oknach lub drzwiach balkonowych, czyli wyrobach budowlanych, powinny charakteryzować się sprawdzalnymi parametrami technicznymi, a to może być zapewnione wyłącznie poprzez uzyskanie Krajowych Ocen Technicznych.

Po 1 maja 2004 r. do grupy wyrobów budowlanych zalicza się nawiewniki okienne, jako dodatkowe wyposażenie okien objętych mandatem 101 do dyrektywy 89/106/EWG. Załącznik IV do rozporządzenia 305/2011 nie zawiera informacji o tych wyrobach. Uwzględniając powyższe po 1 lipca 2013 r. oceny techniczne nie będą wydawane dla okiennych nawiewników powietrza. Na rynku będą funkcjonowały nawiewniki będące wyrobami budowlanymi, wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie rozporządzenia, oraz nawiewniki nie będące wyrobami budowlanymi.

Dodatkowo należy zauważyć, że nawiewniki powietrza zewnętrznego powinny charakteryzować się określonymi parametrami technicznymi, wskazanymi w Polskiej Normie PN-B-03430:1983 oraz PN-B-03430:1983/Az3:2000. Stosowane zapisy zostały przywołane jako obowiązujące w w/w rozporządzeniu. Rzetelność tych danych powinna być potwierdzana w specyfikacji technicznej, którą do dziś stanowi Aprobata Techniczna, a po 1 lipca 2013 może stanowić Krajowa Ocena Techniczna.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas